Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ανάρτησε  αυτούσιο το κείμενο της τροπολογίας που της δόθηκε από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη της επί των προτεινομένων  διατάξεων, που εκτός των άλλων, αφορούν «την κατάργηση των προβλεπομένων ορίων  προϋπολογισμού (κατώτατα όρια) κάτω των οποίων εργοληπτικές  επιχειρήσεις ανωτέρων τάξεων  δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς προϋπολογισμού των ορίων αυτών».