Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) εξέδωσε ενημερωτικό οδηγό για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της. 

Η ΑΕΠΠ εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, επί της Λ. Θηβών 196-198. 

Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει συμφέρον να του ανατεθεί  σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας δικαιούται να προσφύγει στην ΑΕΠΠ και να ζητήσει προσωρινή προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ή ακύρωση της σύμβασης που έχει συναφθεί παράνομα. 

Η ΑΕΠΠ αποτελεί το καθ΄υλην αρμόδιο όργανο παροχής έννομης προστασίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων άνω των 60.000 ευρώ. 

Η έναρξη ισχύος της καθ΄ύλην αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ ορίζεται:

-Για τις συμβάσεις προμηθειών και  γενικών υπηρεσιών την 26.06.2017

-Για τις συμβάσεις έργων προϋπολογισμού άνω του κοινοτικού ορίου την 01.01.2018 

-Για τις συμβάσεις έργων προϋπολογισμού κάτω του κοινοτικού ορίου την 01.03.2018

Επιπλέον, κάθε ενδιαφερόμενος που έχει συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής υποχρεούται, πριν την υποβολή των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, που περιέχει όλες τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που διακιολογούν το αίτημά του. 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ.