Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 311Β/2016 η υπ΄αριθμ. 67/2015 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ με τίτλο “Έκδοση αναθεωρημέων προτύπων τευχών διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β”.

Η Νομική Υπηρεσία της Ένωσης διαπιστώνοντας πως η ως άνω απόφαση είχε ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 664 Β/21.04.2015 επικοινώνησε με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων,  όπου διαπιστώθηκε πως εκ παραδρομής δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 311Β/2016. Οι  εκ νέου δημοσιευθείσες διακηρύξες δεν έχουν καμία αλλαγή εκτός από την ενσωμάτωση  μίας διόρθωσης σφάλματος που είχε ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 264 Β/2016, που αφορά στην προσθήκη της λέξης “τεύχος” στην υποσημείωση 45 του τύπου Α και στην υποσημείωση 47 του τύπου Β των πρότυπων τευχών διακηρύξεων. 

Ακολουθεί  σχετική ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία θα σταλεί και σε όλες τις Αναθέτουσες Αρχές προς ενημέρωσή τους.