Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής απασχόλησης: … γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας μισθωτών και ο χρόνος καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών από τον ΟΑΕΔ, αναφέρει, εκτός των άλλων,η εγκύκλιος 55/2019 του ΕΦΚΑ.

Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν, οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (π. ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και π. ΕΤΑΑ) που έχουν λάβει βοήθημα από τον ΟΑΕΔ.

– Για την αναγνώριση του χρόνου καταβολής του βοηθήματος, ως πλασματικού χρόνου υποβάλλεται σχετική αίτηση από τους ενδιαφερόμενους, στις αρμόδιες υπηρεσίες συντάξεων του ΕΦΚΑ κατά το στάδιο της συνταξιοδότησης.

– Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν λάβει το παραπάνω βοήθημα

– Να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση καταβολής του βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ.

► Ο πλασματικός χρόνος καταβολής βοηθήματος

– που μπορεί να αναγνωριστεί φτάνει μέχρι ένα (1) έτος.

– αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά και δεν εκδίδεται Πράξη αναγνώρισης.

– αξιοποιείται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης.

– συνυπολογίζεται στο ανώτατο κατ’ έτος όριο των δυνάμενων να αναγνωριστούν πλασματικών χρόνων ασφάλισης.

Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει από 17/5/2019.