Το Υπουργείο Οικονομίας εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία συστήνεται Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ και Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ).,  το οποίο θα τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Το Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, το οποίο καλείται να συστήσει η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με τα κατάλληλα μέσα και ίδιους πόρους, διακρίνεται στα εξής υπό-Μητρώα:

Α) Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών ΓΕΜΗ Β) Υπο- Μητρώο Πιστοποιημένων χρηστών ΓΕΜΗ ως ΥΜΣ Γ) Υπο-Μητρώο Συμβολαιογράφων-ΥΜΣ

Το Μητρώο των πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ θα βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και στη διαδικτυακή πύλη του Γ.Ε.ΜΗ.