Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3456 Β/2014 η απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία κάθε εργοδότης,  που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ στοιχεία των εργαζομένων.

Έτσι υποβάλλεται:

Ετήσιος πίνακας προσωπικού (Ε4) άπαξ ετησίως κατά το χρονικό διάστημα από 1ης έως 21ης Οκτωβρίου

Έντυπο Ε8 εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, όπου αναγράφεται το σύνολο των νόμιμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα και έχουν καταχωρισθεί στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών

Έντυπο Ε11 από 1ης έως 31ης Ιανουαρίου εκάστου έτους όπου αναγράφονται τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν ετήσια άδεια και το σχετικό επίδομα κατά το προηγούμενο έτος και έχουν καταχωρισθεί στο Ειδικό Βιβλίο Αδειών

Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 καθίσταται υποχρεωτική από 1-1-2015