Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ , κάνοντας δεκτό το δίκαιο και εύλογο αίτημα της Ένωσης, εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο, με θέμα «Αποσαφήνιση εφαρμογής εγκυκλίου ‘Οδηγίες διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 και προετοιμασία κλεισίματος/αναθεώρηση 2013 των Ε.Π, του ΕΣΠΑ – Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις  έργων’», όπου εκτός των άλλων αναφέρεται ότι «Δημόσιες συμβάσεις έργων ΕΣΠΑ, για τις οποίες έως και την 14/4/2014 ήδη είχε κοινοποιηθεί στον υποψήφιο ανάδοχο, η εγκριτική απόφαση της προϊσταμένης αρχής του αποτελέσματος της δημοπρασίας δύνανται να προβούν σε ανάληψη/υπογραφή νομικής δέσμευσης και καταχωρείται στο ΟΠΣ. Ομοίως και για τις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών».