Σύμφωνα με  τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή την 29.07.2021, στα πλαίσια της συζήτησης του Σχεδίου Νόμου για τον εκσυγχρονισμό του Κτηματολογίου, δόθηκε παράταση των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Επιπλέον, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών ορίστηκαν Ομάδες Εργασίας στο Υπουργείο   για την υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).

Δεδομένου ότι στις Ομάδες Εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι της Εργοληπτικής μας Οργάνωσης,

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στην ΠΕΔΜΕΔΕ τις προτάσεις σας που αφορούν στα Μητρώα Συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, προκειμένου, αφού τις επεξεργαστεί η Νομική Υπηρεσία της Ένωσης, να τις απευθύνουμε στο Υπουργείο,  ώστε  να ενσωματωθούν στο τελικό  κείμενο που θα διαμορφωθεί.