Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5623 Β/2022 ρθυμίζει θέματα σχετικά  με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του Άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

Αντικείμενο της Επιτροπής,  είναι η γνωμοδότηση επί της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που λαμβάνουν οικονομικοί φορείς, που εμπίπτουν σε μια από τις καταστάσεις της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, προκειμένου να αποδείξουν την αξιοπιστία τους, μολονότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή  το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία.

Η Επιτροπή εξετάζει το φάκελο και  εκδίδει τη σύμφωνη γνώμη της εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών.
Με την άπρακτη παρέλευση της  ως άνω προθεσμίας  η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να εκδώσει απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.
Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει στο ΕΕΕΣ, που υποβάλει στη διαγωνιστική
διαδικασία ανάθεσης , ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει αν τα μέτρα που ελαβε έχουν  ήδη κριθεί ως επαρκή ή όχι ακολουθώντας λεπτομερώς τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της  εν λόγω υπουργικής απόφασης, οι διατάξεις της οποίας τίθενται  σε εφαρμογή από την 21.11.2022.

Μπορείτε να διαβάσετε την Υπουργική Απόφαση εδώ