Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών που προσδιορίζει ποιά  αδρανή υλικά προορίζονται για χρήση στα Δημόσια Έργα  και ποιές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ   4823 Β/2022.