Η απόφαση του Υφυπουργού  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4185 Β/2022 προσδιορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων χαρακτηρίζονται τα κτίρια ως “ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης”, λόγω της ευρύτερης κοινωνικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, τεχνικής, συμβολικής και περιβαλλοντικής τους σημασίας, εφόσον και η λειτουργία τους, η θέση ή άλλα χαρακτηριστικά τους έχουν ιδιαίτερη επίδραση στο ευρύτερο δομημένο ή φυσικό περιβάλλον.
2. Για τον χαρακτηρισμό κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης απαιτείται να συντρέχουν διαζευκτικά τα κριτήρια της περ. α’ ή της
περ. β’:
α. Το κτίριο ή το συγκρότημα κτιρίων έχει ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση του και από το ότι απευθύνεται σε μεγάλο πληθυσμό όπως αμφιθέατρα, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθήκες κλπ.

β. Το κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων έχει ειδικές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και αποτελεί δείγμα αρχιτεκτονικής σχεδίασης από εγνωσμένου κύρους επώνυμους
δημιουργούς, οι οποίοι κατέχουν βραβεία αρχιτεκτονικής ή έχουν διακριθεί σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Στην περίπτωση αυτή, το κτίριο ή συγκρότημα
κτιρίων πρέπει να πληροί και τα ακόλουθα κριτήρια:
αα. Να διαθέτει αξιόλογα μορφολογικά, ογκοπλαστικά ή/και αρχιτεκτονικά στοιχεία, αισθητική και σχεδιαστική ποιότητα και αρμονία, με την εφαρμογή πρωτότυπων
παραμέτρων σχεδιασμού, που να είναι επαρκή για την ανάδειξή του σε σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή  και για τη συμβολή του στη διαχρονική αστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά.
ββ. Να κατασκευάζεται και να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και ενεργειακής απόδοσης  και να διαθέτει διεθνή πιστοποίηση βιώσιμης
ανάπτυξης.