Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3187Β/2023 αναφέρεται στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων.

Κατόπιν αυτού καταρτίζεται Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών,  υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, στο οποίο εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Ελεγκτές με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τους (ΑΦΜ, Ημερομηνία Εγγραφής, Τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή, Στοιχεία Επικοινωνίας).
Η ιδιότητα του Ενεργειακού Ελεγκτή αποκτάται με την εγγραφή του στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.