Η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προσδιορίζει τις προδιαγραφές και τους όρους για την εκπόνηση “Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας” δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5553 Β/2021.

Με τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης παρούσας θεσπίζονται Τεχνικές Οδηγίες και πλαίσιο εκπόνησης Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) και καθορίζονται διαδικασίες εκπόνησης, εξέτασης, χαρακτηρισμού παρακολούθησης και εποπτείας των Σ.Α.Π. με στόχο την προώθηση της αστικής προσβασιμότητας.
Η απόφαση  εφαρμόζεται από  τους μελετητές και κατασκευαστές έργων στο αστικό περιβάλλον, που αφορούν σε υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. και την πρόσβαση σε
δημόσια κτίρια ή κτίρια που φιλοξενούν κοινόχρηστες ή/και κοινωφελείς χρήσεις,  από φορείς εκπόνησης και  από τις αρμόδιες υπηρεσίες εξέτασης και αναθεώρησης των Σ.Α.Π.

Η εκπόνηση των Σ.Α.Π. δύναται να χρηματοδοτείται είτε με ιδίους πόρους του δήμου είτε κατόπιν χρηματοδότησης από πόρους του Πράσινου Ταμείου ή του Ε.Σ.Π.Α.