Ειδικότητες Μηχανικών που δύνανται να ασκούν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας προστίθενται  με  την απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5683 Β/2023

Στο ως  άνω ΦΕΚ παρατίθεται επικαιροποιημένος ο πίνακας με τις ειδικότητες τεχνικού αφαλείας  κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων