Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 5052Β/2021 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών με την οποία τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρ. 17 του Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων, η οποία πλέον  έχει ως εξής:

«4. Φράγματα σε στάδιο Λειτουργίας
Για φράγματα που βρίσκονται στο στάδιο της Λειτουργίας, ο ΚτΕ υποχρεούται, μέσα σε πέντε (5) έτη από την πρώτη συγκρότηση της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων,
να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την έγκριση του φράγματος υποβάλλοντας στη ΔΑΦ τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 13 πλην του Σχεδίου Πρώτης
Πλήρωσης.
Για φράγματα που βρίσκονται σε εγκατάλειψη ή που δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό κατασκευής τους, η Περιφέρεια στα διοικητικά όρια της οποίας εντάσσονται οφείλει να δρομολογήσει τη συμμόρφωση με τον παρόντα Κανονισμό, με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειάρχη, και να την ολοκληρώσει εντός έξι (6) ετών από την πρώτη
συγκρότηση της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων.
Επίσης, ανεξαρτήτως κατηγορίας φράγματος, ο ΚτΕ υποχρεούται να δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, για τη διενέργεια Επιθεώρησης Ασφαλείας
εντός έξι (6) ετών από την πρώτη συγκρότηση της Διοι κητικής Αρχής Φραγμάτων και κατά τα λοιπά τηρούνται τα καθοριζόμενα στο άρθρο 16».