Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2826 Β/2021 η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης του Προγράμματος για την  Επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις μέχρι και την 17η Σεπτεμβρίου 2021.

Σημειώνεται  ότι η ως άνω προθεσμία έληγε την 30.04.2021  (ΦΕΚ 5004 Β/2020)