Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  2142Β/2020 η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία κατανέμονται οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού  Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 στις Περιφέρειες ως ο πίνακας που περιέχεται στο ως άνω ΦΕΚ