Αίσιο τέλος έχουν οι πολύμηνες προσπάθειες της Ένωσης για την πληρωμή των δικαστικών αποφάσεων από τους “κακοπληρωτές” Δήμους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε απόφαση με την οποία ενέκρινε την επιχορήγηση  συνολικού ποσού έως 54.005.992,10€ στους  Δήμους της Χώρας που αναφέρονται στο σώμα της αποφάσεως, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης)  με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

Για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, οι επιχορηγούμενοι φορείς συμπληρώνουν κάθε φορά Πίνακα «Εντολή Εξόφλησης ..(δικαιούχου φορέα)..»  και τον αποστέλλουν στη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής –Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών:
Ο εν λόγω Πίνακας επέχει θέση εντολής εξόφλησης.
Η καταχώριση των δαπανών στον εν λόγω Πίνακα, γίνεται με αύξουσα χρονολογική σειρά (προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις) και σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε φορά έτους. Η σειρά εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μπορεί να ανατρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όταν αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι εκτελεστές,
ii) όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ.,
iii) όταν δεν προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
iv) όταν κρίνεται ως επείγουσα η άμεση πληρωμή ληξιπρόθεσμης υποχρέωσης, με την αυτονόητη  υποχρέωση, ότι όταν επιλυθούν τα όποια ζητήματα ωριμότητας των ενταλμάτων που έχει παρακαμφθεί η χρονολογική τους σειρά, αυτά αποστέλλονται στην αμέσως επόμενη Εντολή Εξόφλησης.