Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1437 Β/2020 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών για την έγκριση 70 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια Έργα και Μελέτες.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 01.09.2020