Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και την υποχρέωση καταχώρησης ψηφιακών στοιχείων σχετικά με το ωράριο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ δημοσιεύητκε στο ΦΕΚ 2668Β/2022.

Όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες της Χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η μέτρηση του χρόνου εργασίας πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Οι  επιχειρήσεις-εργοδότες της Χώρας, εκτός των Τραπεζών και των Σούπερ Μάρκετ, οφείλουν να προβούν στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο ΠΣ ΕΡ-ΓΑΝΗ ΙΙ, για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση εντός του χρονικού διαστήματος από 1η Οκτωβρίου 2022 έως και 30η Νοεμβρίου 2022, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού.

Για την εποπτεία της αγοράς εργασίας και την ομαλή εισαγωγή στη χρήση Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας  στην ως άνω απόφαση καταγράφονται τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν οι εργοδότες-επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.