Η απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  2990 Β/2023 αναφέρεται στη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» στα πληροφοριακά συστήματα των κάτωθι φορέων του δημοσίου φορέα  με σκοπό τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και για τους Αναδόχους στην φάση της κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης καθώς  και για τους προμηθευτές  κατά την διαδικασία της εξόφλησης εκκαθαρισμένων οφειλών

i. «ΙΤΕ -ΚΕΔ-ΦΟΡ-ΕΝΗΜ» του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας,

ii. «Υπηρεσίας  Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά Πρόσωπα» του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης,

iii. «(ΑΦΕ) Δήμου  Κιλελέρ
iv.   Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
v.   Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
vi.  Ιονίου Πανεπιστημίου

Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών  διενεργείται σύμφωνα το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.