Η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4605 Β/2022 αναθέτει την ανάπτυξη και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της “Ψηφιακής Τράπεζας Γης” στο ΤΕΕ, μέσω της οποίας γίνεται η διαχείριση και αξιοποίηση τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Στην εν λόγω απόφαση προβλέπεται ακόμα ο τρόπος υλοποίησης, οι λειτουργίες και οι τεχνικές προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Τράπεζα Γης»,
η κυριότητα, διαχείριση και δομή του πληροφοριακού συστήματος καθώς και  οι υποχρεώσεις του διαχειριστή του πληροφοριακού συστήματος και τα δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης.