Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5958 Β/2022   και καθορίζει  τη  διαδικασία άσκησης και εξέτασης ενστάσεων εκ μέρους των δυνητικών δικαιούχων των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης πράξεων για χρηματοδότηση.

Δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά της απόφασης απόρριψης ή ένταξης έχουν οι δυνητικοί δικαιούχοι που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, στο πλαίσιο πρόσκλησης για την ένταξη πράξεων στα Προγράμματα  ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η ένσταση ασκείται ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την εκάστοτε προσβαλλόμενη απόφαση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.