Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών καλεί τους Δήμους, τις   Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης τα  Λιμενικά Ταμεία και τις  Περιφέρειες για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν για:

1.Έργα /μελέτες που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των μελλοντικών φυσικών καταστροφών

2. Έργα /μελέτες που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι φυσικές καταστροφές στις υποδομές αρμοδιότητας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 32.180.000,00.€ και κατανέμεται ανά άξονα προτεραιότητας, ως ο πίνακας που εμπεριέχεται στην απόφαση αυτή.