Παρά τον προσωρινό περιορισμό κυκλοφορίας αεροσκαφών και πλοίων, επιτρέπεται,κατ΄εξαίρεση,  η μετακίνηση για λόγους που αφορούν στην άσκηση καθηκόντων εργασίας  του τεχνικού προσωπικού κρίσιμων έργων υποδομών και εκτέλεσης Δημοσίων Έργων  (ΦΕΚ 1649 Β/2020).

Οι μετακινούμενοι πρέπει να   διαθέτουν και να επιδεικνύουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα (βεβαίωση εργοδότη, έγγραφη  δήλωση αυτοαπασχολούμενου κλπ)  κατά την έκδοση των εισιτηρίων των επιβατών. Εφόσον τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, η απόδειξη της ιδιότητας πιστοποιείται πριν και κατά την επιβίβαση των επιβατών στα αεροσκάφη, πλοία ή σκάφη που επιτελούν τη μεταφορά.

Επιπλέον :

Παρά τον περιορισμό μετακίνησης  των πολιτών πέραν των ορίων της  οικείας περιφερειακής ενότητας και ειδικά για την Αττική, πέραν της Περιφέρειας Αττικής, επιτρέπεται η μετακίνηση  για μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται με σχετική έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ή άλλα κατάλληλα έγγραφα ή, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο, με έγγραφη δήλωση του ιδίου.(ΦΕΚ 1648 Β/2020).

Οι  ως άνω περιορισμοί και εξαιρέσεις  ισχύουν  από 04.05.2020 ώρα 06.00 έως 18.05.2020, ώρα 06.00.