Στο ΤΕΚΑ, Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, οι διαδικασίες και οι συναλλαγές με επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ψηφιακά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Για τους εργοδότες με αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την ΑΠΔ ΤΕΚΑ. Σημειώνεται ότι αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη αφού προηγηθεί υποβολή των ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα του Φορέα.

Επισημαίνεται ότι η διαφοροποιημένη αυτή διαχείριση αφορά αποκλειστικά την υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ.

Στις ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ, δεν επέρχεται ουδεμία τροποποίηση.