Επιπλέον του ΜΕΕΠ οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις πρέπει  να διαθέτουν:

  • Καταθέσεις και/ή πάγια ανά κατηγορία πτυχίου, για τα οικοδομικά τουλάχιστον 100.000 ευρώ και για τα  ηλεκτρομηχανολογικά τουλάχιστον 50.000 ευρώ
  • Ολικό ύψος  κύκλου  εργασιών  στον τομέα των οικοδομικών κατασκευών για κάθε μια εκ των  τριών τελευταίων  διαχειριστικών χρήσεων, ποσό άνω του 1.200.000 ευρώ
  • Πιστοληπτική ικανότητα ύψους τουλάχιστον του 50% του προϋπολογισμού του  έργου
  • Δύο κερδοφόρες χρήσεις κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
  • Εμπειρία εκπόνησης, ήτοι κατασκευή και παράδοση προς χρήση κατά την τελευταία πενταετία  δύο κτιριακών έργων φορέων του Δημόσιου τομέα   προϋπολογισμού  κατ΄ ελάχιστον 1.200.000 ευρώ έκαστο. Επιπλέον τα έργα αυτά θα πρέπει να έχουν παραληφθεί, ο δε διαγωνιζόμενος να έχει  συμμετάσχει σε αυτά με την κατηγορία πτυχίων, όπως ζητούνται στην υπόψιν διακήρυξη

Διαμαρτυρία της Ένωσης για τους όρους της διακήρυξης  για το διαγωνισμό για την  κατασκευή νέου διώροφου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού