Υπενθυμίζουμε ότι οι  ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων του έτους 2022 (χρήση 2021), καθώς και οι αρχικές δηλώσεις με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από τις 1-1-2022 έως και τις 15-10-2022, υποβάλλονται μέχρι και τις 15-1-2023.