Από την 01-03-2022 καταργείται η ένσταση στις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου αυτής (30.0000,00 ή 60.0000,00 ευρώ για τις συμβάσεις έργου,) και οι σχετικές διαφορές, για τις εν λόγω διαδικασίες, υπόκεινται μόνο σε δικαστική προστασία ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου.

Επισημαίνεται ότι, κατόπιν της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, οι διαφορές που αναφύονται από συμβάσεις που ανατίθενται με οποιαδήποτε διαδικασία (πλην της απευθείας ανάθεσης) με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 30.000,00 ευρώ και έως 60.000,000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ υπόκεινται εφεξής σε προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ.

 Τα ανωτέρω προέκυψαν δεδομένου ότι από την 1η-03-2022 τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016, όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του ν.4782/2021 (Πρβλ., ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος, το άρθρο 142 παρ.1ε του ν. 4782/2021,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4825/2021). Αντιστοίχως τέθηκαν σε ισχύ και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 345 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 143 του ν.4782/2021 (Πρβλ., ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος, το άρθρο 142 παρ.1 του ν. 4782/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4825/2021).