Η απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο “Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού” δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2894Β/2021.

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχει πενταετή ορίζοντα και θα  επικαιροποιείται ετησίως, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ετήσια επικαιροποίηση της Βίβλου  είναι δεσμευτική για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, τους οποίους αφορά.
Η Βίβλος  καθορίζει τις βασικές αρχές,τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων,  το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και τις ειδικότερες αρχές που διέπουν κάθε οριζόντια ή τομεακή πρωτοβουλία προς τον σκοπό αυτό και ενσωματώνει την καταγραφή όλων των σχετικών διαδικασιών και δράσεων που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.