«Υπόμνημα ΠΕΔΜΕΔΕ σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία  που  αφορά κατασκευαστικές επιχειρήσεις».

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε να σας καταθέσουμε υπόμνημα της Ένωσής μας στο οποίο επισημαίνουμε τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις καθώς και ορισμένα άδικα σημεία τα οποία χρήζουν επανεξέτασης και διόρθωσης. Κρίνουμε επιτακτική την παρέμβασή σας λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι ο κατασκευαστικός κλάδος παρότι ο πλέον παραγωγικός δοκιμάζεται ιδιαίτερα από την παγκόσμια οικονομική ύφεση.

 

  1. Επαναφορά τεκμαρτού προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος

Να επανέλθει ο τεκμαρτός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των εργοληπτικών επιχειρήσεων με βιβλία και στοιχεία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ διότι οι διατάξεις αυτές του νέου νόμου αφορούν στα  ασθενέστερα μέλη του   κλάδου (κυρίως ατομικούς εργολήπτες) τα περισσότερα των οποίων ασκούν το επάγγελμα αμέσως μετά την αποφοίτησή των και τα οποία δεν έχουν την υποδομή, την εμπειρία και οικονομική αντοχή να οργανωθούν ανάλογα ώστε να ανταποκριθούν στις επιβαλλόμενες απαιτήσεις του νέου νόμου.

  1. Επαναφορά αφορολόγητου ορίου

Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου των 10.500,00 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες εργολήπτες δημοσίων έργων.

  1. Συμψηφισμός εκκαθαρισμένων απαιτήσεων με φορολογικές οφειλές.

Αίτημα είναι να επιτρέπεται ο συμψηφισμός των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από εγκεκριμένες ανεξόφλητες πιστοποιήσεις, ελλείψει πιστώσεων, με υπάρχουσες φορολογικές οφειλές ειδικά για ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

  1. Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου

Να καταργηθεί το τέλος χαρτοσήμου για οποιαδήποτε δοσοληπτική κίνηση χρημάτων μεταξύ της κοινοπραξίας και των μελών της,  καθόσον δεν αποτελούν δανειακές συμβάσεις.

  1. Μείωση συντελεστή παρακράτησης φόρου εισοδήματος

Να μειωθεί ο συντελεστής παρακράτησης φόρου εισοδήματος για αμοιβές από εκτέλεση τεχνικών έργων σε 1,5% από 3% που είναι σήμερα, λαμβανομένου υπ΄όψιν ότι αντίστοιχα έχει μειωθεί και μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής.

  1. Χρόνος έκδοσης του τιμολογίου κατασκευής δημοσίου έργου

Αίτημα είναι η έκδοση του τιμολογίου να γίνεται στο χρόνο είσπραξης της αμοιβής και όχι εντός της διαχειριστικής περιόδου που ορίζουν  οι διατάξεις της παραγ. 15 του άρθρου 12 του ΚΒΣ. 

  1. Άρση φορολόγησης μερισμάτων με επιπλέον συντελεστή 10%

Να μην φορολογηθούν τα μερίσματα με επιπλέον συντελεστή 10% ή τουλάχιστον να μετατοπιστεί σε μεταγενέστερη περίοδο όταν βελτιωθούν οι συνθήκες από την οικονομική κρίση.

  1. Ένταξη στο ΤΕΜΠΜΕ και των εργοληπτικών επιχειρήσεων

Ένταξη στο ΤΕΜΠΜΕ και των εργοληπτικών επιχειρήσεων που αποκλείονται επειδή δεν εμφανίζουν λογιστικά κέρδη λόγω του τρόπου φορολόγησής τους.

   Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,

                         Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΡΩΜΟΣΙΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΠΑΠΠΑΣ