Εγκύκλιο με την οποία υποχρεώνει τα υπουργεία, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τις Περιφέρειες, τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. να δημιουργήσουν στον ιστοχώρο τους «Εφημερίδας της Υπηρεσίας» υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος

Στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» θα δημοσιεύονται γενικώς τα διοικητικά έγγραφα της Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζονται στο ν. 2472/1997.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
· Εγκύκλιοι
· Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
· Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
· Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
· Προπαρασκευαστικές
· Διαπιστωτικές – βεβαιωτικές
· Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
· Προμήθειες – Συμβάσεις
· Προσλήψεις / διορισμοί
· Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Δημοτικών Συμβουλίων, Διοικητικών Συμβουλίων, Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
· Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
· Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
· Μελέτες
· Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
· Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό.

Ειδικότερα το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η δράση της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να διέπεται τόσο από την αρχή της διαφάνειας, δηλαδή από την υποχρέωση της Διοίκησης να εξασφαλίζει, όπου τούτο είναι δυνατό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τη δημοσιότητα των αποφάσεων και των ενεργειών των οργάνων της, όσο και την αρχή της πληροφόρησης και πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων στα δημόσια έγγραφα, με σκοπό τη δημιουργία μιας ανοιχτής και διάφανης Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, το δικαίωμα στη γνώση και την πληροφόρηση των πολιτών και η υποχρέωση της διοίκησης, αντίστοιχα, για παροχή πληροφόρησης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις είναι συνταγματικά θεμελιωμένα δικαιώματα που προϋποθέτουν για την ικανοποίησή τους το δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα (ν. 2690/1999, άρθρο 5), το οποίο συμπληρώθηκε με το δικαίωμα περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας (ν. 3448/2006 που ενσωμάτωσε την 2003/98 -L 345/90/31-12-2003- κοινοτική οδηγία), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ακόμα και για άλλη χρήση πέραν της αρχικής, όπως για παράδειγμα για εμπορικούς σκοπούς, με τους όρους βέβαια και τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος αυτός και η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, απορρήτων κλπ. 
Σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο στη συνεχή και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων έχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε συνδυασμό με τη διάδοση του Διαδικτύου, οι οποίες παρέχουν μέσα και πρακτικές δημοσιοποίησης των δράσεων της Δημόσιας Διοίκησης και διαρκούς ενημέρωσης με αξιοπιστία και ασφάλεια όπως υπαγορεύουν οι δημοκρατικές αξίες.
Προς την κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να συμβάλει στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της διαφάνειας στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης και της ενίσχυσης του δικαιώματος των πολιτών και των επιχειρήσεων στην πρόσβαση και γνώση των διοικητικών εγγράφων, εισάγει την ηλεκτρονική εφημερίδα στο χώρο των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, με την ονομασία «Εφημερίδα της Υπηρεσίας».

ΙΙ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σήμερα, όλοι σχεδόν, οι φορείς του στενού δημόσιου τομέα (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι και Ν.Π.Δ.Δ.) διαθέτουν μια συγκεκριμένη τοποθεσία (Ιστοχώρο) στο Διαδίκτυο η οποία περιέχει και παρέχει πληροφορίες για την οργάνωση και τις δραστηριότητες του Φορέα. Η διαδικτυακή αυτή τοποθεσία  μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαίο σύστημα αναφοράς για τη δημοσιοποίηση των διοικητικών εγγράφων που παράγει ο οικείος Φορέας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο στην πράξη, ηλεκτρονική εφημερίδα σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία η οποία θα δημοσιεύει τα διοικητικά έγγραφα που παράγει  καθημερινώς η Υπηρεσία όπως ακριβώς γίνεται, κατά αναλογία, με την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επομένως, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» εννοείται μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα στη Διαδικτυακή τοποθεσία (Ιστοχώρο) της Υπηρεσίας, στην οποία δημοσιεύονται τα διοικητικά έγγραφα που παράγει η Υπηρεσία, με προκαθορισμένο τρόπο και σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία συμφερόντων, δικαιωμάτων και εννόμων αγαθών.

ΙII. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η υποχρέωση για τη δημιουργία της «Εφημερίδας της Υπηρεσίας» αφορά στα Υπουργεία, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τις Περιφέρειες, τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ.

IV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» θα δημοσιεύονται γενικώς τα διοικητικά έγγραφα της Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζονται στο ν. 2472/1997.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
· Εγκύκλιοι
· Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
· Ατομικές διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
· Εκτελεστές διοικητικές πράξεις (ατομικές απλές ή σύνθετες)
· Προπαρασκευαστικές
· Διαπιστωτικές – βεβαιωτικές
· Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
· Προμήθειες – Συμβάσεις
· Προσλήψεις / διορισμοί
· Πρακτικά συλλογικών οργάνων (Δημοτικών Συμβουλίων, Διοικητικών Συμβουλίων, Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κλπ)
· Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
· Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων (εργασίας, δημοσίων έργων, υγείας κλπ.)
· Μελέτες
· Στατιστικά στοιχεία, κλπ.
· Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό.

V. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  Για να δημιουργήσουν την  «Εφημερίδα της  Υπηρεσίας», οι υπόχρεοι Φορείς πρέπει:
Πρώτον: Να ανασχεδιάσουν τη Διαδικτυακή τους τοποθεσία και να   προσδιορίσουν μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα η οποία θα φέρει την ένδειξη  «Εφημερίδα της Υπηρεσίας». 
Δεύτερον: Να οργανώσουν τη διαδικασία δημοσιοποίησης με τρόπο ώστε τα διοικητικά έγγραφα να δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο συστηματικά και τυποποιημένα.
Τρίτον: Οι ειδικότερες λεπτομέρειες και τα βήματα της διαδικασίας δημιουργίας της Εφημερίδας περιλαμβάνονται στο παράρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

VI. ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Τα διοικητικά έγγραφα θα δημοσιεύονται την επόμενη ημέρα εργασίας από την υπογραφή τους. Τα ανωτέρω έγγραφα θα παραμένουν στο διαδικτυακό τόπο ένα ημερολογιακό μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

VII. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για διευκρινίσεις και τεχνικά θέματα οι ενδιαφερόμενοι Φορείς μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής της Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αρμόδιοι υπάλληλοι: κ.κ. Κοντογιώργης Διονύσης & Μιχαλίτσης Βασίλης
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-1306075 & 213-1306077.

Στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. έχει ήδη δημιουργηθεί ο σχετικός σύνδεσμος (link) «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», ο οποίος μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τις λοιπές Υπηρεσίες.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται, οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους δημόσιους φορείς που εποπτεύουν και οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Περιφερειών στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της περιοχής ευθύνης τους, αντίστοιχα.

Τέλος, επισημαίνεται η υποχρέωση των Διοικητικών Αρχών για την πιστή εφαρμογή της εν λόγω εγκυκλίου, δεδομένου ότι κοινός στόχος όλων
των δημοσίων υπηρεσιών είναι η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της διαφάνειας στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης τους προς αυτή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
i) Ανασχεδιασμός του διαδικτυακού τόπου
Η αρχική σελίδα (homepage) του δημόσιου διαδικτυακού τόπου του φορέα πρέπει να επανασχεδιαστεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει σύνδεσμο (link) με την ονομασία «Εφημερίδα της Υπηρεσίας». Ο σύνδεσμος πρέπει να είναι προσβάσιμος από εμφανές σημείο και να οδηγεί σε εσωτερική ιστοσελίδα, η οποία θα περιέχει τα διοικητικά έγγραφα που αναφέρονται στην εγκύκλιο αυτή. Συγκεκριμένα, ο σύνδεσμος πρέπει να είναι μια εκ των επιλογών του κεντρικού μενού ή των κεντρικών κατηγοριών περιεχομένου που υπάρχουν στην ιστοσελίδα για την πλοήγηση στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου. Η τοποθέτησή του κρίνεται σκόπιμο να είναι δίπλα στην κατηγορία – σύνδεσμο που οδηγεί στην αρχική σελίδα.

ii) Δημοσίευση (Ανάρτηση) των διοικητικών εγγράφων στον Ιστοχώρο του Φορέα
       Η διαδικασία δημοσιοποίησης των διοικητικών εγγράφων πρέπει να εφαρμόζεται με ενιαίο και τυποποιημένο τρόπο στις Δημόσιες Υπηρεσίες ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής, ομοιογενής και αξιόπιστη λειτουργία της
Εφημερίδας της Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται ως εξής:
Β) ΣΤΑΔΙΑ
ΣΤΑΔΙΟ 1. Ο συντάκτης του διοικητικού εγγράφου, εξετάζει εάν το έγγραφο ανήκει στην κατηγορία εκείνων που πρέπει να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας.
Εάν ο συντάκτης κρίνει ότι το έγγραφο πρέπει να δημοσιευθεί στον Ιστοχώρο της Υπηρεσίας τότε εισηγείται τη δημοσίευσή του, σημειώνοντας στο έγγραφο, την ένδειξη «κοινοποίηση στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας».
ΣΤΑΔΙΟ 2. Έγκριση ή όχι της εισήγησης από τον προϊστάμενο της καθύλην αρμόδιας οργανικής μονάδας.
ΣΤΑΔΙΟ 3. Εφόσον η εισήγηση εγκριθεί από τον προϊστάμενο της καθύλην αρμόδιας οργανικής μονάδας, το έγγραφο κοινοποιείται μέσω της οργανικής μονάδας που διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του οικείου Φορέα (π.χ. Γραμματεία), στην ομάδα ή στον υπεύθυνο που ασχολείται με την ανάρτηση των εγγράφων στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, για δημοσίευση.
ΣΤΑΔΙΟ 4. Ο συντάκτης του εγγράφου παρακολουθεί τη διαδικασία της δημοσιοποίησης και ενημερώνει την Ιεραρχία εάν υπάρχουν προβλήματα.