Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 207Α/2020 ο Ν. 4738/2020, με το άρθρο 267 του οποίου τροποποιείται η παρ. 2 και προστίθεται παρ. 2Α στο άρθρο 73 Ν. 4412/2016.

Η ενημερωτική εγκύκλιος της ΕΑΑΔΗΣΥ βρίσκεται εδώ

Με την ως άνω τροποποίηση προστίθεται στη νομοθεσία η διάταξη που αναφέρει  ότι αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων ο οικονομικός φορέας για τον οποίον η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει  ή μπορεί να αποδείξει ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του πράξεις επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ μέσα σε διάστημα δύο ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:

– Τρεις πράξεις για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας , που έχουν προκύψει από 3 ελέγχους  ή

-Δύο πράξεις για παραβάσεις της νομοθεσίας για αδήλωτη εργασία, που έχουν προκύψει από 2 ελέγχους.

Οι ως άνω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

Επίσης προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 73 Ν. 4412/2016 στην οποία αναφέρεται ότι οι υποχρεώσεις που αφορούν στις καταβολές φόρων ή εισφορών δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή έχουν υπαχθεί σε διακανονισμό που τηρείται.

Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου με το οποίο ερωτάται αν έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών.