Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενημερώνει για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

Στην εγκύκλιο  του Υπουργείου  αναφέρεται ότι, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 Απριλίου 2022, απαγορεύεται η ανάθεση ή η συνέχιση της εκτέλεσης οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις με:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία.
β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου. ή
γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου,
συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η  απαγόρευση σύναψης και συνέχισης της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων δεν καταλαμβάνει την εκτέλεση έως τις 10 Οκτωβρίου 2022 συμβάσεων, που
συνήφθησαν πριν από τις 9 Απριλίου 2022.
Ο  Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα κράτη μέλη και ισχύει άμεσα από την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από 09.04.2022