Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώνουμε   στην πράξη  τις  τραγικές συνέπειες της εφαρμογής  των διατάξεων του άρθρου 2 Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα της κακής απόδοσης του ορισμού  των «δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» και της ελλιπούς απόδοσης του ορισμού του «έργου», αναφέρει, εκτός των άλλων, η επιστολή της Ένωσης προς τους αρμόδιους Υπουργούς και ζητά την τροποποίησή τους.