Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3Β/2021 η απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η οποία, στο άρθρο 1 παρ. 3, που αφορά στις πράξεις και συναλλαγές που απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, αναφέρει πλέον τα εξής:

Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης έργων ή προμηθειών από τον Δημόσιο τομέα, προσκομίζεται από τον υπόχρεο το ΤΕΥΔ ή το ΕΕΕΣ, ενώ η ασφαλιστική ενημερότητα προσκομίζεται μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ύστερα από πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, από τον προσωρινό ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.