Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5234 Β/2020 η   απόφαση του Υπουργού Υποδομών με την οποία τροποποιείται η προγενέστερη ως προς την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01.03.2021.

Έτσι η υποχρεωτική εφαρμογή των 70 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και μελετών που θα προκηρυχθούν μετά την 01.03.2021.