Η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3712 Β/2024 τροποποιεί την προγενέστερη  υπ’ αρ. 26247/28.03.2023 (Β’ 2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ως
προς το άρθρο 6 το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:
«Το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024. Τυχόν υπόλοιπο της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος επιστρέφει στον Λογαριασμό
Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ».
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ.26247/28.03.2023 (Β’ 2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.