Τροποποιητική απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6229 Β/2021 και αφορά στην πρόσκληση για τον Β΄κύκλο επιδότησης τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της  πρόσκλησης ανέρχεται σε εξήντα τέσσερα εκατομμύρια (64.000.000) ευρώ και η δράση θα ενταχθεί, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες, στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.”

Με την εν λόγω απόφαση τροποποιείται η προθεσμία προσκόμισης του δικαιολογητικού που αποδεικνύει τον κύκλο εργασιών του 2020 καθώς και η προθεσμία προσκόμισης των απαιτούμενων πιστοποιητικών