Οι Υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης εξέδωσαν ΚΥΑ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4214 Β/2022 με την οποία τροποποιείται το άρθρο 1 της προγενέστερης ΚΥΑ, που είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 3267 Β/2021 και αφορά στη σύσταση Ταμείου με την επωνυμία “Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων”.

Συγκεκριμένα προστίθεται στο σκοπό του Ταμείου η στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Κατασκευαστικού και Μελετητικού Κλάδου που επιθυμούν να αναλάβουν την εκτέλεση έργου (επιπλέον των όσων έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου).

Επίσης στους λόγους στήριξης, εκτός των συνεπειών της πανδημίας, προστίθενται και οι συνέπειες της άυξησης του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία.

Τέλος ορίζεται ότι μετά τη λήξη της περιόδου παροχής ενισχύσεων όπως αυτή ορίζεται στο Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19,  το Ταμείο θα παρέχει εφεξής ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.