Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών που δημοσιεύητκε στο ΦΕΚ 536 ΥΟΔΔ/2024 προσθέτει  τα κάτωθι μέλη στη σύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υποδομών :
«θ. τον κ.  Δημήτριο Κιούση του Νικολάου, Δήμαρχο Κρωπίας ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ.  Ιωάννη Γκίκα του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο Αιγάλεω».