Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 815 Β/2021 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών με την οποία τροποποιείται η προγενέστερη  υπουργική απόφαση που αφορά στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημμοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών και υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα τροποποιούνται τα εξής σημεία:

– Το έργο της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί 3 μήνες μετά την απόφαση ορισμού των μελών της.

-Στη Συντονιστική Επιτροπή της Ομάδας Εργασίας προστίθεται και ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ και συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στη θέση του συνεργάτη του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα

-Τέλος στη υποομάδα παρακαλούθησης συμμετέχει ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων στη θέση του Προϊσταμένου Δ/νσης Σχεδιασμού.