Η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  2786 Β/2024 τροποποιεί την προηγούμενη περί καθορισμού Συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης σχετικά με την διαδικασία που ακολουθείται από την 16.05.2024