Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών εξέδωσε απόφαση που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 1927 Β/2022, που τροποποιεί την προγενέστερη σχετικά με τον καθορισμό του Συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα προστίθενται παράγραφοι που αναφέρουν, εκτός των άλλων, ότι σε έργα που υλοποιούνται μέσω της ανάθεσης συμβάσεων, ο Φορέας Υλοποίησης, πριν την υπογραφή κάθε σύμβασης, καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα στοιχεία ταυτότητας αυτής (όπως ιδίως, τίτλος σύμβασης, αξία, ανάδοχος, διαδικασία ανάθεσης) προκειμένου να αξιολογηθεί  η ανάγκη διενέργειας εκ των προτέρων ελέγχου  της μη σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

ο Φορέας υλοποίησης: α) μεριμνά για την ορθή και πλήρη καταχώριση των δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών  στο ΟΠΣ ΤΑ, και καταχωρεί την πρόοδο του οικονομικού αντικειμένου σε επίπεδο δαπανών και τιμολογίων β) παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης των Έργων και στην περίπτωση που εκτιμήσει κίνδυνο πιθανών καθυστερήσεων λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή αυτών και ενημερώνει το ΟΠΣ ΤΑ.

Η εγγραφή των πιστώσεων κάθε έργου για το έτος ένταξης προτείνεται με την Απόφαση Ένταξης του έργου, λαμβανομένου υπόψη του ορίου πιστώσεων Συλλογικής
Απόφασης Ταμείου Ανάκαμψης (Σ.Α.Τ.Α.) του Φορέα, ενώ για τα επόμενα έτη γίνεται με πρόταση του Φορέα Χρη ματοδότησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου
υπουργού για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.