Η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3320 Β/2024 αναφέρεται στην Τροποποίηση της απόφασης επιλογής αξιολογητή για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Έτσι, κατόπιν της επαλήθευσης της καταρχήν επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων από το πιστωτικό ίδρυμα μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας: greece20-loans. gov.gr,  ενεργοποιείται τυχαιοκρατικός αλγόριθμος για την επιλογή αξιολογητή.
Οι Ευρωπαϊκοί Χρηματοπιστωτικοί Θεσμοί, δύνανται να αξιοποιούν για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων τον κατάλογο – Μητρώο αξιολογητών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση από τριμελή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από υπαλλήλους της  Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών