Οι  απαιτήσεις  της διακήρυξης για την ασφαλιστική ενημερότητα είναι αναχρονιστικές και δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά και προβλήματα στις διαγωνιστικές διαδικασίες, αφού, ο ασφαλιστικός φορέας στη χώρα μας πλέον είναι ο e-ΕΦΚΑ, στον οποίο έχουν ενσωματωθεί τα ασφαλιστικά Ταμεία και εκδίδεται ηλεκτρονικά «ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ»

Η Ένωση ζητά από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ  την τροποποίηση της παραγράφου 23.3.β των πρότυπων τευχών διακηρύξεων και την εναρμόνισή της με την ασφαλιστική νομοθεσία, όπως ισχύει σήμερα