Σύμφωνα με  υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 534 ΥΟΔΔ/2024 τροποποιείται η απόφαση  συγκρότησης Επιτροπής ΜΕΚ ως προς την Γραμματέα της Επιτροπής