Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με  αρ. 263Α/23/12/2008 ο ν. 3731/08, το άρθρο 46 του οποίου αφορά την παράταση ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ

Άρθρο 46

Η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής των εγγεγραμμένων στις τάξεις 3η και ανώτερες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία λήγει, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'), εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2009, παρατείνεται για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την ημερομηνία λήξης τους, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετικό άιτημα μέχρι την ημερομηνία λήξης του πτυχίου. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π. θέτει σημείωση επί του πτυχίου της εταιρείας για τη δοθείσα παράταση. Πτυχία χωρίς τη σχετική σημείωση λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.