Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες των εκπροσώπων της  Ένωσής μας,  η Επιτροπή ΜΕΚ και ΜΕΕΠ σε κοινή συνεδρίασή της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/2012) γνωμοδότησε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  υπέρ της εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ)των Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης των Πανεπιστημίων Κρήτης και Θράκης, των Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην κατηγορία  των ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών και ενεργειακών έργων  καθώς και στην κατηγορία των υδραυλικών έργων για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν υδραυλικά έργα υπό πίεση.