Την  09.07.2015 το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πρόκειται να διενεργήσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών λειτουργίας όλων των κτηρίων και εγκαταστάσεων του Ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις περί προμηθειών δημοσίου. Η Ένωση απέστειλε επιστολή διαμαρτυρόμενη, γιατί δεν καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ στο διαγωνισμό.